Når staten raserer kulturminner.

Når staten raserer kulturminner.

Lagt ut den april 17, 2016 av Under Lupen_old


Men det gjør de da ikke?

Staten er så mangt. Staten kan for eksempel være Jernbaneverket eller NSB, som er heleid av den norske stat v/Samferdselsdepartementet. ROM Eiendom er et datterselskap av NSB, og dermed også heleid av den norske stat.

ROM Eiendom er opprettet for å forvalte Jernbaneverkets enorme eiendomsmasse som består av jernbanestasjoner og stasjonsområder landet rundt. Det vil si, en eiendomsoperatør som forvalter statens eiendom, og som har det store fortrinnet at de fra starten av eier grunnen de bygger på. Det må gjøre underverker for bunnlinja, og man skulle tro at det ville kunne føre til at de tok seg råd til å håndtere gamle, verneverdige områder med omhu og respekt.

Og ROM Eiendom har gjort nettopp det i mange byggesaker, vi finner eksempler som for eksempel Oslo Øst, som har blitt et fantastisk bygg.

Men det finnes dessverre også eksempler på det motsatte, hvor  forståelsen for norske kulturminner er så liten, at det minner om by-forvaltning på 60- og 70-tallet.

Bratsberggata til Snipetorpgata
Øverst i Kleivbrua på vei nedover Snipetorp i Skien.

LA MEG FORTELLE DEG OM SNIPETORP I SKIEN.
Skien var utsatt for minst 9 store bybranner frem til 1886. Enkelte av dem har fullstendig lagt bysentrum i ruiner. Men etter hver brann har borgerne samlet seg og nennsomt bygget byen opp igjen. Byen var i sin tid kjent som en av de vakreste trebyene i landet.

Etter den siste  brannen i 1886 ble det forbudt ved lov å bygge trehus i sentrum, byen ble bygget opp igjen i mur, og skiftet fullstendig uttrykk.
Tre områder ble imidlertid stående urørt tilbake, deler av Kværndalen, Bakken og Snipetorp. Disse var nå byens eneste påminnelse om det som hadde vært. Ett av disse områdene er i dag revet og helt borte, et annet av dem er ikke ivaretatt helhetlig nok til å kalles et verneverdig kulturmiljø. Men i et tredje av disse gateløpene, Snipetorp, står den dag i dag en liten del av fordums prakt igjen; lik en lysegrå perle som svinger seg nedover den over 1000 år gamle brosteinsbakken til den møter byens sentrum. De eldste husene her er i alle fall fra 1750, og 4 av dem er fredet. I Snipetorpgaten 27 holdt Ibsen-familien hjem i 22 år, og dette huset er restaurert tilbake til den epoken. Det fungerer i dag som museum hvor man kan få guidede turer.

Snipetorp har mer enn en gang stått for fall, men byens innbyggere har alltid, sammen med vernemyndigheter og organisasjoner, klart å redde henne.

Gamle hus i Snipetorp
Her, i hagen til det fredede Snipetorpgaten 30, kommer det ene leilighetskomplekset – like høyt som bygget tvers over veien, og i modernistisk form.

Nå, i vår opplyste tid, 2016, står hun igjen under angrep – fra kommune og stat. Det er et paradoks at Samferdselsdepartementet v/ROM Eiendom på den ene siden står klar til å ødelegge ett av landes unike kulturmiljøer, som Klima- og miljødepartementet v/Riksantikvaren har som oppgave å bevare.

For noen få, ubetydelige sølvpenger ødelegger det ene departementet det som det andre departementet er satt til å forvalte og beskytte.

Bakgrunnen for denne påstanden, er at kulturmiljøet Snipetorp, som er listet i Riksantikvarens NB!-register og ligger innenfor spesiell hensynssone, har i sin umiddelbare nærhet, innenfor hensynssonen, et tomteareal som fra gammelt av har tilhørt Jernbaneverket. Denne ønsker de nå å bygge ut ved hjelp av ROM Eiendom. Forslaget til reguleringsplan ble lagt frem for Skien Kommune i 2012, samme år som kommunen utarbeidet en ny, ambisiøs kulturminneplan hvor bla. Snipetorpområdet ble særskilt ivaretatt ved å legges inn i hensynssone.

Arbeidet med reguleringsplanen har gått under radaren, hverken kommunen eller utbygger har kommunisert den ut til innbyggerne på en måte som har gjort at noen har oppfattet det i sin ytterste konsekvens. De har dermed fått arbeide relativt fritt. De få som har hatt klagerett har blitt avvist, noen har sågar fått besøk hjemme av ROM Eiendoms mann i Skien og blitt oppfordret til å trekke klagen.

Først når reguleringsplanen er godkjent og klagefristen er ute, blir prosjektet annonsert med brask og bram.

Og byen eksploderer i protester.

Det kommunen har godkjent, er altså modernistiske boliger vegg-i-vegg med ett av de fredede husene i Snipetorp-rekken. Det har nå kommet frem at kommunen har tillatt fraskilling av tomteareal fra dette fredede huset til ROM Eiendom for at de skal ha nok grunn til de enormt store kassene sine.

modell
Her er modellen som viser de 4-etasjes leilighetsblokkene som skal inn i et vernet område.

De prosjekterte boligkompleksene bryter så med stilen i det gamle strøket at det føles som vold mot sansene. Både volum, høyde, fasong og uttrykk skriker fremmed fugl, og som både Norsk Kulturarv og Fortidsminneforeningens generalsekretær sier: «dette vil forringe Snipetorps verdi som kulturmiljø og gjøre det mindre interessant.» Man har gode, norske ord for sånt: vandalisme.

DET HANDLER OM VERN, IKKE PENT ELLER STYGT.
Bla. FB-gruppen «Slå ring om Snipetorp» har jobbet siden dette ble allment kjent for å stoppe prosjektet i sin nåværende form og få en ny gjennomgang av reguleringsplanen. Gjennom et innbyggerforslag, som selvsagt ble nedstemt, har man allikevel fått initiert relativt store endringer i utseende på det bygget som kommer inn i selve Snipetorpgaten. De 6 andre husene har imidlertid fremdeles sitt kolossale fuglekassepreg, og ruver langt høyere enn den gamle bebyggelsen.
Allikevel hjelper det lite at huset har fått ett slikt utseende at flere mennesker synes det er «penere» enn tidligere.
Vi må ikke glemme at vi her snakker om VERN av et kulturmiljø, og da er det helt uvesentlig om et hus er pent eller stygt. Det vil uansett forsøple kulturmiljøet og forringe dets verdi. Det er det overhode ingen forståelse for i Skien Bystyre, bortsett fra hos en representant.

I Skien bystyret går debatten kun på om huset er pent eller stygt, om det i større eller mindre grad som modernistiske bygg passer inn blant de gamle husene. Ingen snakker vern, ingen snakker kulturmiljø, og det er direkte skremmende at kunnskapen og forståelsen er så fraværende.

Ved kontakt med fylkeskommunens kulturminneavdeling, som skal påse at kommunene forvalter sine kulturminner på en skikkelig måte, får vi vite følgende:
Det ene huset som er tegnet inn i det vernede gateløpet, er av stor viktighet i prosjektet, fordi det må stå som en kulisse mot de 6 andre byggene som egentlig er for voldsomme og for dårlig tilpasset det gamle bygningsmiljøet. Det fylkeskommune og kommune med andre ord har valgt, er å ødelegge Snipetorp med et stor fremmedelement for at utbygger skal slippe å bruke tid og penger på å omarbeide de 6 andre husene.

Da er sviket totalt, og det beviser bare det Riksantikvaren selv har sagt: Fylkeskommunene er for svake i forhold til stadig grådigere utbyggere og kommuner som ikke forstår sitt ansvar. Resultatet blir en stadig erosjon av landets kulturminner i kommunal regi.

STATLIG GESKJEFT MOT STATLIG INSTITUSJON.
Hvordan KAN en statlig eiet bedrift i det hele tatt IKKE ha statutter som forhindrer at de går inn og ødelegger nasjonalt definerte kulturminner, ref. ROM Eiendom?
Hvordan kan en statlig eiet bedrift få lov, i samarbeide med en kommune, å gå så imot alle faglige instanser inkludert kommunens innbyggere og ødelegge ett av byens mest verdifulle kulturmiljø?

Vi har kontaktet både ROM Eiendom sentralt og Samferdselsdepartementet. Fra departementet har vi fått et svada-svar om at man har tillit til at bla bla, og derfor ikke ser nødvendigheten av å intervenere.

Fra ROM Eiendom har vi ikke engang fått noe svar.

Vi har også vært i kontakt med Riksantikvaren flere ganger, men der skjer det lite. De sier de sitter og følger saken derfra, men nå har snart alle tog gått, og ingenting er gjort. Bortsett fra en anmodning etter at vi ba om midlertidig fredning om å legge seg mer i selen for å tilpasse det ene bygget.

Vi har altså bedt Riksantikvaren om å foreta en midlertidig fredning av området så man får bedre tid til å utrede og påse at dette blir gjort så klokt og riktig som mulig; dette er noe som skal stå seg i generasjoner og ikke tilfredsstille en utbyggers umiddelbare grådighet.

Vi har foreløpig ikke fått noe respons på det, men håper de siste dagers hendelse kan få Riksantikvarens folk til å revurdere anmodningen.
(Red. anm: I ettertid kan jeg fortelle at Riksantikvaren ikke har grepet inn eller gjort noe som helst for å endre eller stanse, midlertidig eller permanent, dette prosjektet. Bane Nor, som ROM Eiendom er omdøpt til, eier utallige verneverdige stasjonsbygg rundt om i landet, og vi lurer selvfølgelig på om dette gir dem muligheten til å legge tungt press på Riksantikvaren i enkeltsaker. Vi bare undrer.)

VÅR ANMODNING TIL DEG.
Vi som ser viktigheten av å bevare vår kulturarv må stå sammen og hjelpe hverandre. Det er tøffe tider.

Vår anmodning nå, er at alle som ser hvor galt dette er, deltar i vår kamp mot Skien Kommune, Telemark Fylkeskommune, ROM Eiendom og Samferdselsdepartementets rasering av norske kulturminner.
Det beste DU nå kan gjøre, er på Snipetorp og norske kulturminners vegne å kontakte Riksantikvaren og be om deres intervensjon, og også kontakte Samferdselsdepartementet for å si din mening om et departement som er med på en slik rasering.

Takk,

for «Slå ring om Snipetorp»
Trine Meland