Snipetorpsaken – tilbakeblikk.

Snipetorpsaken – tilbakeblikk.

Lagt ut den mars 7, 2017 av Under Lupen_old

https://www.ta.no/nyheter/skien/dobbeltspor/vil-ha-svar-pa-hvordan-boligprosjektet-pavirker-skienstunnelen/s/5-50-323923

Nå som vi etter halvannet års kamp kan se Snipetorpsaken i retroperspektiv, etterlater det  mange av oss desillusjonerte og med en ekkel smak i munnen. For de av oss som har fulgt saken tett fremstår det store, mørke hull som vi håper rette vedkommende kan ta tak i og fylle for oss. Det er massevis av ubesvarte spørsmål, tapt tillit og tvil rundt hvorvidt lokaldemokratiet virkelig fungerer som det skal. Vil du se dette bildet fra vår side? Da må du ta deg tid til å lese dette. Vi kan love at det ikke er fake news. Først – ære være Eva Kise! Den eneste i bystyret som har løftet denne saken, stått alene mot et samlet bystyre og  gått hele veien uten å gi seg. Vi tror ikke det kan ha vært lett å stå så alene i denne saken.
I TA’s artikkel, se linken øverst i saken,  tar hun opp viktige aspekter som sikkerhet ved åpen nødutgang (den MÅ ROM Eiendom stenge om de skal bygge der) og blokkering av mulig dobbeltspor til Skien om utbyggingen finner sted. Begge to svært alvorlige aspekter, som hver for seg burde vært nok til at man stoppet opp og revurdere hele saken.

Bjørn Evensen - Snipetorp

Men jeg forholder meg til det tredje aspektet her, Snipetorplia og beboernes – og byens mest verdifulle kulturmiljø – sin sikkerhet. Dette er en lang tekst, men viktig for de av dere som hegner om lokaldemokratiet og innbyggernes rett til beskyttelse og til å bli hørt. Man skal alltid velge sine ord med omhu, men etter halvannet år i denne kampen ser vi et bilde som ikke er særlig behagelig, og som mildt sagt er lite flatterende for kommunen vår. Da saken først startet var vi nærmest i sjokk over at kommunen i det hele tatt kunne vurdere å bygge moderne boligblokker midt i verneverdige Snipetorp, vår eldste, gjenværende bebyggelse fra før bybrannen. Vi kjempet den kampen og fikk initiert, om ikke annet, enkelte endringer i uttrykket til huset inn mot Snipetorp.

«Bane NOR legger til grunn at utbygger legger frem nødvendig dokumentasjon og at kommunen sørger for at byggesaksbehandlingen skjer i henhold til lover og forskrifter.
Vi kan bekrefte at Bane NOR ennå ikke har mottatt ny geoteknisk dokumentasjon i henhold til kravet i bestemmelsen til reguleringsplanen.»

 Så dukker det opp en sak hvor en nabo lenger nord på sporet i mars 2016 søker om å få fradelt en tomt. Dette fraråder jernbaneverket (nå BaneNor) på det sterkeste, på grunn av sikkerheten og de dårlige grunnforholdene. Disse undersøkelsene av grunnen og tunellen er gjort – jo, nettopp – i Snipetorpområdet! Nettopp der det skal være trygt å pæle 7 leilighetsblokker 9 meter ned i grunnen, men ikke sikkert nok til å bygge ett hus… Vi griper umiddelbart fatt i saken, og har nå hatt en dialog gående med både Jernbaneverket/BaneNor, Jernbanetilsynet og kommunen i mer enn et halvt år. Vi har også klaget til Fylkesmannen, men de svarer oss ikke. Kommunen har ennå ikke gitt oss eller engstelige naboer noe betryggende svar, mens Jernaneverket/BaneNor, har svart både Eva Kise, oss og kommunen opp til flere ganger, og denne siste gangen i litt klarere ordelag. Her er kopi av ett av svarene, hentet fra Skien Kommunes postliste: «Svar på henvendelse vedr. sikkerheten i Skienstunnelen vedr. bygging av boligblokker påROM Eiendom AS sin eiendom gnr/bnr – 300/3554 – Snipetorp – Skien kommune.Vi viser til deres henvendelse av 23.01.17 der du blant annet ber om at Bane NOR etterlyser søknad fra ROM Eiendom om dispensasjon fra Jernbanelovens §10.Bane NOR legger til grunn at utbygger legger frem nødvendig dokumentasjon og at kommunen sørger for at byggesaksbehandlingen skjer i henhold til lover og forskrifter. Vi kan bekrefte at Bane NOR ennå ikke har mottatt ny geoteknisk dokumentasjon i henhold til kravet i bestemmelsen til reguleringsplanen. For øvrig har Bane NOR ikke noe nytt å meddele vedrørende spørsmål om rømningsveiene.Kopi av dette brevet sendes Skien kommune. « Her sier altså BaneNor tydelig at ROM Eiendom er pålagt å legge frem nødvendig dokumentasjon på geotekniske forhold i henhold til byggesaksloven, og at denne dokumentasjonen ennå ikke er fremlagt. I TA 16.10.16 siteres ROM Eiendom: «Han (Ellingsen) sier at det ikke blir lagt frem en ny geoteknisk vurdering om tunellen men at entreprenøren vil legge frem en rapport for gjennomføring av prosjektet for jernbaneverket». ROM Eiendom ser altså ikke sikkerheten som noe de ønsker å bruke mer ressurser og tid på. Men i BaneNor sitt svar spesifiseres også at kommunen må sørge for at byggesaksbehandlingen skjer i henhold til lover og forskrifter. Det betyr forhåpentligvis at kommunen er seg sitt ansvar bevisst og setter innbyggeres og verdifulle kulturminners sikkerhet foran utbyggerens iver etter å komme i gang. I brevet vi i «Slå ring om Snipetorp» fikk (det over er fra svaret til Eva Kise) står det også at BaneNor ikke kommer til å gi klarsignal for byggestart før alt dette er på plass og godkjent. (De kan stoppe det på grunnlag av §10 i Jernbaneloven, som har en 30-meters sikkerhetssone i alle retninger fra midtdelen av jernbanesporet. I dette tilfellet gjelder det sporene i de to tunellene som ligger under Snipetorp). De sier også at dersom de ser det nødvendig, vil de foreta sine egne undersøkelser. Dette er nye toner fra den kanten, og kan ha noe med våre mange både skriftlige og telefoniske henvendelser til Jernbanetilsynet å gjøre. Ett skritt i riktig retning er det absolutt.

«HVA er det som skjer når naboene – som bor der, og skal bo der, under og etter byggingen  – henvender seg til sin kommune og er svært engstelige for sikkerheten rundt deres og deres barns hjem – blir avspist med ingenting?
Mens utbygger får forsert klagebehandling hos fylkesmannen på initiativ fra ordføreren?»
KAN BLI STENGT: Rømningsveien i Snipetorp kan bli stengt i forbindelse med boligprosjektet. Bane NOR sier at de har fått signaler fra utbygger om at det vil være mulig å holde rømningsveien åpen når boligene bygges.

Men det er nå vi spør oss – hva ER det som har skjedd frem til nå? Når både naboer, Fortidsminne-foreningen, flere andre instanser og meningsbærere både på kulturminnefronten og på verdensarv-navnet Henrik Ibsen, samt vi i «Slå ring om Snipetorp» gang på gang har klaget – og blankt avvist på ALLE punkter HVER gang – også nå sist mht til sikkerheten som vi kunne dokumentere er betvilt fra Jernbaneverkets side – HVA er det da som driver denne typen blind innbitthet fra kommunens side? Uten vilje til å se nærmere en gang på sikkerheten? Når naboene – som bor der og skal bo der under og etter byggingen henvender seg til sin kommune og er svært engstelige for sikkerheten rundt deres og deres barns hjem blir avspist med ingenting, mens utbygger får forsert klagebehandling hos fylkesmannen på initiativ fra ordføreren? Samtidig nektes naboene å få innvilget sin bønn om utsatt iverksetting, (det vil si at utbygger ikke skal få lov til å starte arbeidene før byggesaken er endelig behandlet). Selv det ble det svar kontant nei til. La utbygger bare starte – selv om det henger STORE sikkerhetsspørsmål i luften og endelig byggesaksbehandling ikke er foretatt!? Samtidig har, så vidt oss bekjent, ingen fra kommunen gjort noe for å forklare eller berolige naboene mht sikkerheten. Det man imidlertid har gjort, er for eksempel å innkalle enkeltnaboer til mannsterke møter for å få dem til å trekke klagen sin.

«Men får man svar? Kommer noen til å se på denne saken for å forsikre seg om at man har gjort jobben sin godt nok?»

Hva er det da som gjelder, når det bare er én part som har blitt løftet frem underveis, og det IKKE er innbyggerne? Ja, da må man jo spørre. Men får man svar? Kommer noen til å se på denne saken for å forsikre seg om at man har gjort jobben sin godt nok? Kommer DU til å forlange en oppklaring av dette av DIN kommune? Vi krysser i alle fall fingrene for at BaneNor nå har penset over på et nytt spor, for på det sporet vi til nå har befunnet oss, har det for lengst begynt å lukte vondt.

Trine